Město

Stráž nad Nežárkou

Zákon 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název
Město Stráž nad Nežárkou

2. Důvod a způsob založení
Město Stráž nad Nežárkou vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcíchv platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Kontaktní spojení
Městský úřad Stráž nad Nežárkou, nám. Emy Destinnové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský
Telefon: 384 389 362, 384 389 320
oficiální e-mail: mesto@straznadnezarkou.cz

4. Případné platby můžete poukázat
Banka: Česká spořitelna,a.s.
číslo účtu: 0603139319 / 0800

5. IČO
00247502

6. DIČ

CZ00247502

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočet města je k nahlédnutí na úřední desce http://straznadnez.imunis.cz/edeska/

8. Žádosti o informace
Žádost o informace lze podat písemným dotazem popřípadě e-mailem.
formát MS Word (.doc)

9. Příjem žádostí a dalších podání
Městský úřad Stráž nad Nežárkou, nám. Emy Destinnové 61, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Telefon: 384 389 362, 384 389 320
oficiální e-mail: mesto@straznadnezarkou.cz
Identifikátor datové schránky: q6ibxme
Podání činěná elektronickou formou jsou z technických důvodů přijímána
ve formátech obvyklých pro systém Windows Microsoft Office .DOC, .XLSX, .PDF, .HTML
Fyzický nosič, kterým lze činit podání: CD


10. Opravné prostředky

Způsob podání opravného prostředku naleznete zde.
 
11. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí 

nachází se v rubrice ke stažení

12. Návody pro řešení nejruznějších životních situací

návody k řešení životních situací na portálu veřejné správy 

13. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 sb.
zákon č. 106/1999 sb

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Město Stráž nad Nežárkou stanoví

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
 2. a) jednostranná ................................................................ 2 Kč
 3. b) oboustranná ................................................................ 4 Kč 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
 4. a) jednostranná ................................................................ 4 Kč
 5. b) oboustranná ................................................................ 8 Kč
 6. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč
 7. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč
 8. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 9. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč
 2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč
 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce/ředitel školy/ředitel školky od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce zveřejněný http://straznadnezarkou.cz/stranka.php?id=20&alias=zakladni-udaje4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 2018.
 4. Sazebník byl schválen usnesením Rady města Stráž nad Nežárkou ze dne 23. 05. 2018, č. R 10/2018.

 

15. Závěrečný účet obce dle zákona č. 128/2000 Sb.

Závěrečný účet obce minimálně za dva předchozí kalendářní roky. Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů.

16. Seznam organizací
Informace k bodu "Seznam organizací" .

17. Přijaté žádosti a odpovědi

 

 


Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím naleznete zde